Gründung der Gesellschaft am 01. April 1970

Die erste Satzung der Gesellschaft

Der erste Orden der Gesellschaft

Das heutige Wappen der Gesellschaft